O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Italianistów Polskich jest stowarzyszeniem rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (0000558316).

Celem Stowarzyszenia Italianistów Polskich jest prowadzenie i wspieranie studiów i badań w dziedzinie italianistyki, rozwijanie i upowszechnianie wyników studiów i badań w dziedzinie italianistyki, stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków.
Wyżej wymienione cele są realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • popieranie rozwoju badań w zakresie italianistyki;
 • popularyzowanie wyników badań akademickich dotyczących włoskiej literatury i kultury, językoznawstwa włoskiego, dydaktyki języka włoskiego, translatoryki i badań komparatystycznych w obszarze związków polsko-włoskich;
 • promowanie i wspieranie nauczania języka włoskiego jako obcego na wszystkich szczeblach szkolnictwa;
 • wspieranie działań w zakresie badań i promocji kultury włoskiej;
 • współpracę z międzynarodowymi towarzystwami naukowymi w zakresie italianistyki
 • współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi promującymi kulturę włoską;
 • organizowanie zjazdów naukowych i odczytów;
 • wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu italianistyki, a także popieranie takiej działalności prowadzonej przez innych wydawców;
 • ułatwianie komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 • wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy italianistyki (w szczególności doktorantów);
 • obejmowanie opieką, afiliowanie i wspieranie studenckich kół naukowych italianistów w Polsce;
 • występowanie o granty i korzystanie ze środków grantowych dla instytucji stowarzyszeniowych w projektach krajowych i międzynarodowych;
 • utworzenie i prowadzenie strony internetowej.

§ 9 i § 10 Statutu Stowarzyszenia Italianistów Polskich