Etyka w Nauce

Zarząd Stowarzyszenia Italianistów Polskich stanowczo stwierdza, że jakiekolwiek przypadki łamania zasad etyki w nauce stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki uznanymi w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące” (Kodeks etyki pracownika naukowego PAN, Wyd. Elipsa, Warszawa 2017, s. 5).

Za nieetyczne należy uznać zarówno nierzetelne prowadzenie badań naukowych, plagiaty, nierzetelne wykonywanie recenzji, jak przypadki mobbingu i wszelkich form dyskryminacji.

Jako stowarzyszenie naukowe, zrzeszające italianistów z czternastu ośrodków naukowych w Polsce, podzielamy przeświadczenie wyrażone w Kodeksie etyki pracownika naukowego opracowanym przez Komisję ds. etyki PAN, że „podstawowym  obowiązkiem  pracownika  naukowego  jest  przestrzeganie  ustalonych zasad i uczciwości w pracy naukowej” (tamże).

Wierzymy, że przestrzeganie podstawowych, uniwersalnych zasad i wartości etycznych w pracy naukowej stanowi gwarancję jej rzetelności. Oczekujemy tego od wszystkich członków SIP.

Kodeks etyki pracownika naukowego PAN

Pobierz Stanowisko Zarządu w formacie PDF