Przekłady Członków

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przekładami Członków Stowarzyszenia. Baza przekładów powstała na podstawie zgłoszeń Członków a uporządkowana jest w kolejności ich nadsyłania, od najnowszego do najstarszego.


Umberto Eco, „Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu/Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione”, przełożyły Jadwiga Miszalska i Monika Surma-Gawłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

Książka powstała jako owoc wykładów i seminariów o tematyce przekładowej prowadzonych przez Autora pod koniec lat 90. ubiegłego wieku w Toronto, Oksfordzie oraz na Uniwersytecie Bolońskim, i w dużej mierze zachowuje styl swobodnej konwersacji. Umberto Eco podejmując w kolejnych rozdziałach zagadnienia teoretyczne, zawsze wychodzi od konkretnych doświadczeń, które były jego udziałem jako redaktora cudzych przekładów, jako tłumacza i jako pisarza współpracującego z tłumaczami jego książek. Autor na wstępie stawia pytanie będące osią jego rozważań: „co znaczy tłumaczyć?”, na które odpowiada: „to znaczy powiedzieć prawie to samo”. Wydaje się zatem, że głównym problemem jest owo „prawie”, ale wątpliwości jest wiele, również co do natury rzeczy tłumaczonej oraz istoty „tego samego”.

Il libro è nato come frutto di lezioni e conferenze riguardanti la traduzione e tenute dall’Autore alla fine degli anni ’90 del secolo scorso a Toronto, a Oxford e all’Università di Bologna e spesso assume forma di una libera conversazione. Umberto Eco nei capitoli successivi riflette su questioni teoriche, partendo sempre tuttavia dalle sue concrete  esperienze in quanto redattore delle traduzioni altrui, traduttore o scrittore che collaborava con i traduttori dei propri libri. Al principio l’autore pone la domanda che costituirà il centro delle sue considerazioni: „Che cosa vuol dire tradurre?”, e in seguito risponde: „Tradurre significa dire quasi la stessa cosa”. Questo „quasi” sembra alquanto problematico, ma la natura e l’essenza della „stessa cosa” non e neanche chiara.

Link do strony wydawcy