Nagroda Naukowa SIP

Regulaminy

Regulamin Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych za lata 2018–2019

Rekomendacje dla monografii zakwalifikowanych do II etapu głosowania

Regulamin Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą monografię z zakresu badań italianistycznych za lata 2020–2021

  1. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Italianistów Polskich (zwana dalej Nagrodą SIP) jest przyznawana za najlepszą monografię naukową z zakresu badań italianistycznych wydaną w latach 2020–2021.
  2. Wybór laureata Nagrody SIP dokonywany jest spośród wszystkich autorów recenzowanych jednoautorskich i wieloautorskich monografii naukowych spełniających następujące kryteria: 1. zostały opublikowane przez badaczy afiliowanych w polskich uczelniach wyższych i instytucjach badawczych, 2. zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia Italianistów Polskich (§ 11.1.) zawierają wyniki „badań akademickich dotyczących włoskiej literatury i kultury, językoznawstwa włoskiego, dydaktyki języka włoskiego, translatoryki i badań komparatystycznych w obszarze związków polsko-włoskich”, 3. zostały wydane w latach 2020–2021. Decyduje rok wydania podany na karcie tytułowej, 4. nagrody nie przyznaje się za redakcję naukową, przekład czy autorstwo rozdziału w monografii zbiorowej.
  3. Uroczystość ogłoszenia laureata Nagrody głównej wraz z przyznaniem tytułu laureata drugiego i trzeciego miejsca będzie miała charakter publiczny i odbędzie się 25 marca 2023 roku, czyli w Dniu Dantego (Dantedì).
  4. Nagroda jest przyznawana przez wszystkich członków SIP w wyniku głosowania. Jego organizacją zajmuje się Sekretarz Nagrody Naukowej SIP, powołany przez Zarząd SIP na zebraniu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
  5. Sekretarz Nagrody SIP ogłasza wstępną listę publikacji kandydujących do nagrody do dnia 10 stycznia 2023 roku. Lista obejmuje wszystkie monografie naukowe spełniające kryteria wyszczególnione w punkcie 2 i zgłaszane do wykazu bibliografii italianistycznej w Polsce, która publikowana jest na łamach czasopisma Italica Wratislaviensia oraz na stronie internetowej www.italianstudies.online
  6. Członkowie SIP mają prawo zgłosić na adres biuro@stowarzyszenieitalianistow.pl/ lucyna.marcol@us.edu.pl inne publikacje, nieujęte w zestawieniu Sekretarza Nagrody, do dnia 17 stycznia 2023 roku, podając ich pełne dane bibliograficzne oraz reprezentowaną dyscyplinę. Sekretarz Nagrody w porozumieniu z Zarządem ma prawo odrzucić zaproponowany tytuł ze względów formalnych (tj. z powodu niezgodności z kryteriami wymienionymi w punkcie 2). Po weryfikacji zgłoszeń oraz po otrzymaniu zgody każdego Autora na udział w konkursie, Sekretarz Nagrody do 31 stycznia 2023 roku publikuje ostateczną listę publikacji kandydujących do nagrody, z przypisaniem ich do dyscyplin (literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii etc.). Autorzy publikacji kandydujących do Nagrody SIP przygotowują notę bio-bibliograficzną (50-100 słów) oraz abstrakt monografii zgłoszonej do konkursu (200-400 słów).
  7. Wybór laureata Nagrody SIP przebiega dwuetapowo. Pierwsze głosowanie trwa od 31 stycznia do 10 lutego 2023 roku. Przeprowadzane jest drogą elektroniczną przez e-mail (lucyna.marcol@us.edu.pl) do wiadomości Sekretarza Nagrody. W głosowaniu każdy członek SIP ma prawo wskazać trzy tytuły z listy ogłoszonej przez Sekretarza Nagrody Naukowej SIP. Do 10 marca 2023 roku Sekretarz Nagrody podaje do wiadomości – drogą mailową oraz za pomocą komunikatu na stronie SIP – listę pięciu publikacji, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym etapie głosowania wraz z pisemną rekomendacją specjalisty w danej dziedzinie dla każdej z pięciu publikacji. Rekomendacja stanowi skróconą wersję recenzji wydawniczej (3/4 strony), a za jej dostarczenie odpowiada Autor każdej z pięciu publikacji, które znalazły się w drugim etapie konkursu.
  8. W drugim etapie głosowania członkowie SIP wybierają jedną publikację spośród monografii wskazanych w komunikacie Sekretarza Nagrody Naukowej SIP. Głosowanie odbywa się do 20 marca 2023 roku drogą elektroniczną przez e-mail (lucyna.marcol@us.edu.pl) do wiadomości Sekretarza Nagrody.
  9. Nagrodę SIP otrzymuje Autor/Autorka publikacji, która otrzyma najwięcej głosów. W przypadku gdy dwie publikacje otrzymają równą liczbę głosów, istnieje możliwość wyłonienia dwóch równorzędnych laureatów Nagrody.

Lista publikacji kandydujących do nagrody SIP na najlepszą monografię naukową z zakresu badań italianistycznych wydaną w latach 2020-2021