Nagroda Naukowa SIP

Regulamin Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych za lata 2018–2019

/Regulamin w formacie pdf/

 1. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Italianistów Polskich (zwana dalej Nagrodą SIP) jest przyznawana za najlepszą monografię naukową z zakresu badań italianistycznych wydaną w latach 2018–2019.  
 2. Wybór laureata Nagrody SIP dokonywany jest spośród wszystkich recenzowanych jednoautorskich monografii naukowych spełniających następujące kryteria:
  1. zostały opublikowane przez badaczy afiliowanych w polskich uczelniach wyższych i instytucjach badawczych,
  2. zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia Italianistów Polskich (§ 11.1.) zawierają wyniki „badań akademickich dotyczących włoskiej literatury i kultury, językoznawstwa włoskiego, dydaktyki języka włoskiego, translatoryki i badań komparatystycznych w obszarze związków polsko-włoskich”, 
  3) zostały wydane w latach 2018–2019. Decyduje rok wydania podany na karcie tytułowej. 
 3. Uroczystość ogłoszenia laureata Nagrody ma charakter publiczny i odbędzie się 25 marca 2021 roku, czyli w Dniu Dantego (Dantedì).
 4. Nagroda jest przyznawana przez wszystkich członków SIP w wyniku głosowania. Jego organizacją zajmuje się Sekretarz Nagrody Naukowej SIP, powołany przez Zarząd SIP na ostatnim zebraniu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 5. Sekretarz Nagrody SIP ogłasza wstępną listę publikacji kandydujących do nagrody do dnia 10 stycznia 2021 roku. Lista obejmuje wszystkie monografie naukowe spełniające kryteria wyszczególnione w punkcie 2  i zgłoszone do Kroniki za rok 2018 opublikowanej w czasopiśmie „Italica Wratislaviensia” w 2019 roku oraz ujęte w bibliografii italianistycznej za rok 2019 opublikowanej w czasopiśmie „Italica Wratislaviensia” w 2020 roku.
 6. Członkowie SIP mają prawo zgłosić na adres biuro@stowarzyszenieitalianistow.pl inne publikacje, nieujęte w zestawieniu Sekretarza Nagrody, do dnia 17 stycznia 2021 roku, podając ich pełne dane bibliograficzne oraz dyscyplinę. Sekretarz Nagrody w porozumieniu z Zarządem ma prawo odrzucić zaproponowany tytuł ze względów formalnych (tj. z powodu niezgodności z kryteriami wymienionymi w punkcie 2). Po weryfikacji zgłoszeń Sekretarz Nagrody do 31 stycznia publikuje ostateczną listę publikacji kandydujących do nagrody, z przypisaniem ich do dyscyplin (literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, kulturoznawstwo etc.).
 7. Wybór laureata Nagrody SIP przebiega dwuetapowo. Pierwsze głosowanie trwa od 31 stycznia do 10 lutego 2021 roku. Przeprowadzane jest drogą elektroniczną przez e-mail i ma charakter jawny. W głosowaniu każdy członek SIP ma prawo wskazać trzy tytuły z listy ogłoszonej przez Sekretarza Nagrody Naukowej SIP.  Do 10 marca 2021 roku Sekretarz Nagrody podaje do wiadomości – drogą mailową oraz za pomocą komunikatu na stronie SIP – listę pięciu publikacji, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym etapie głosowania wraz z pisemną rekomendacją specjalisty w danej dziedzinie dla każdej z pięciu publikacji. Rekomendacje sporządzane są na zlecenie Zarządu SIP.
 8. W drugim etapie głosowania członkowie SIP wybierają jedną publikację spośród monografii wskazanych w komunikacie Sekretarza Nagrody Naukowej SIP. Głosowanie odbywa się do 20 marca drogą elektroniczną przez e-mail i ma charakter jawny. 
 9. Nagrodę SIP otrzymuje publikacja, która otrzyma najwięcej głosów. W przypadku gdy dwie publikacje otrzymają równą liczbę głosów, istnieje możliwość wyłonienia dwóch równorzędnych laureatów Nagrody.