Publikacje Członków

Roman Sosnowski: „Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem poświęconym włoskim rękopisom z Biblioteki Jagiellońskiej, najstarszej polskiej biblioteki, która posiada bogate zbiory rękopiśmienne. Każdy z rękopisów został zbadany, opisany kodykologicznie i opracowany pod kątem datowania, miejsca powstania i zawartości. W drugiej części książki, na podstawie ważniejszych tekstów z kolekcji autor przybliża kilka tematów związanych z obecnością włoską w Polsce doby staropolskiej. Niektóre aspekty zaskakują jak np. używanie włoskiego w kontaktach z chanatem krymskim, inne wpisują się w znane od dawna schematy kontaktów jak choćby podróże Polaków do Włoch. Wszystkie jednak zostały udokumentowane świadectwami z rękopisów.


Il libro è il primo lavoro dedicato interamente ai manoscritti in lingua italiana della Biblioteca Jagellonica di Cracovia, la più antica in Polonia. Ogni manoscritto è stato studiato da un punto di vista codicologico, storico e filologico e i suoi contenuti sono stati identificati e descritti. Nella seconda parte del libro, sulla base di alcuni testi significativi della collezione, l’autore affronta tematiche legate alla presenza italiana in Polonia fino al XVIII secolo. Alcuni aspetti sorprendono p.es. l’uso dell’italiano nei contatti polacchi con il khanato di Crimea, altri confermano quanto già noto da tempo (i viaggi dei nobili polacchi in Italia). Tutti, però, sono stati documentati con le testimonianze tratte dai manoscritti.