Publikacje Członków

Leonardo Masi Ewa Nicewicz-Staszowska Joanna Pietrzak-Thébault Magdalena Woźniewska-Działak:
„Polska i Włochy w dialogu kultur/ La Polonia e l’Italia nel dialogo tra le culture”, redakcja i opracowanie tekstów: Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Joanna Pietrzak-Thébault, Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

Tom Polska i Włochy w dialogu kultur zawiera artykuły, których podstawą były referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej w czerwcu 2015 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wzbogaca on serię wydawniczą „W stronę międzykulturowości”, a jednocześnie prezentuje pokłosie zakrojonych na szerszą skalę badań nad językiem i kulturą Włoch: badań zainicjowanych i prowadzonych w ramach działalności Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości IFKiK UKSW, podejmowanych przez powołaną do życia – również w roku 2015 – italianistykę.


La prima parte degli atti del convegno internazionale „La Polonia e l’Italia nel dialogo tra le culture” organizzato nel 2015 presso l’Universita’ Cardinale Stefano Wyszyński di Varsavia.

Przejdź do strony wydawnictwa