Publikacje Członków

Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Joanna Pietrzak-Thébault, Magdalena Woźniewska-Działak:
„Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach”, redakcja: Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Joanna Pietrzak-Thébault, Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

W tomie „Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach” zebrano polsko- i włoskojęzyczne artykuły poświęcone przekładowi literackiemu, pokrewieństwom językowym, zapożyczeniom i praktyce glottodydaktycznej. Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim refleksje na temat polskich tłumaczeń włoskich tekstów dawnych (Aretino, Stampa, Goldoni), współczesnych (Tabucchi, Fallaci) oraz dla dzieci (Baccini). Oprócz nich na tom składają się eseje o problemach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka włoskiego, a także o włoskich zapożyczeniach w wileńskim „Słowniku języka polskiego”. W kolejnych zeszytach prezentowane będą wyniki badań literaturoznawczych oraz językoznawczych zarówno w ujęciu komparatystycznym, jak i translatologicznym, a także studia poświęcone relacjom łączącym Polskę i Włochy.


Nel volume „Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach” sono stati raccolti interventi in italiano e in polacco dedicati alla traduzione letteraria, alle affinità linguistiche, ai prestiti e alla pratica glottodidattica. Il lettore troverà qui soprattutto riflessioni sulle traduzioni polacche di testi letterari di epoche diverse e per l’infanzia (Aretino, Stampa, Goldoni, Tabucchi, Fallaci, Baccini); inoltre sono stati inseriti alcuni saggi sui problemi e sulle sfide della didattica della lingua italiana e uno studio sui prestiti italiani nel „Dizionario della lingua polacca edito” a Vilna. Nei volumi successivi verrano presentati i risultati di studi linguistici e letterari nell’ambito sia della comparatistica, che della traduttologia, nonché riguardanti le relazioni che legano Italia e Polonia.