Publikacje Członków

Anna Klimkiewicz (a cura di): „Tra l’antica sapientia e l’immaginatio. Nuovi studi sul Polifilo”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020

Hypnerotomachia Poliphili, arcydzieło Francesco Colonny pozostaje dziś tylko częściowo zbadane pod względem intertekstualnym, treściowym i leksykalnym, nawet jeśli inkunabuł wydany przez Alda Manuzia w 1499 roku zawsze zachęcał do dyskusji na temat dzieła, które jest summą wiedzy humanistyczno-renesansowej. Niniejszy tom proponuje interdyscyplinarną lekturę opowieści o Polifilu : dwanaście esejów tu zebranych to intelektualna podróż przez różne dziedziny i dyscypliny naukowe, a przekaz dzieła odczytać można z perspektywy archeologii, architektury, historii sztuki, ikonografii i ikonologii, filozofii, nauk humanistycznych i społecznych, filologii klasycznej i średniowiecznej, językoznawstwa i retoryki, historii literatury włoskiej i greckiej, a także z perspektywy matematyka i geometry, czy też botanika i ekofizjologa roślin…

Przejdź do strony wydawnictwa i pobierz PDF


Il capolavoro di Francesco Colonna rimane oggi solo parzialmente indagato nelle sue componenti intertestuali, contenutistiche e lessicali, anche se l’incunabolo pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499 ha sempre invitato a una discussione intorno ai contenuti, ai modi e alle finalità dell’opera che si mostra una summa del sapere umanistico-rinascimentale. Il presente volume propone una lettura interdisciplinare dell’Hypnerotomachia Poliphili finora mai sperimentata; i dodici saggi qui raccolti sono testimonianze di un viaggio intellettuale ancora in corso che abbraccia questioni specifiche di differenti branche scientifiche e discipline: archeologia, architettura, storia dell’arte e critica d’arte, iconografia e iconologia, filosofia, scienze umane e sociali, filologia classica e medievale, linguistica e retorica, storia della letteratura italiana, letteratura greca, matematica e geometria e, infine, botanica e ecofisiologia delle piante…